Pensiunea Europa, Cârþa, Judeþul Harghita - Þinutul Secuiesc, Ardeal - Transilvania, România


Limba Românã
Deutsch version   English version   Magyar nyelven
 
 
   

Bine aþi venit pe situl nostru!

Pensuinea noastrã se situeazã lângã drumul european E578, în comuna Cârþa din judeþul Harghita. Cârþa timp îndelungat a fost centrul Ciucului de Sus, o vreme fiind ºi centru administrativ, în comunã funcþionând vreme îndelungatã chiar ºi un spital comunal. Împreunã cu Ineu (Csíkjenõfalva), Dãneºti (Csíkdánfalva -Oltfalva) ºi Mãdãraºi (Csíkmadaras) au format parohia "Csíknagyboldogasszony", din care pe parcurs ultimele douã sate s-au desprins. Din punct de vedere administrativ formeazã o comunã împreunã cu Ineu (Csíkjenõfalva) ºi Tomeºti (Csíkszenttamás), care împreunã, conform datelor recensãmântului din 1992 au 5.785 locuitori. Centrul comunei, Cârþa are 1.291 locuitori.

Pensiunea noastrã se aflã la 20 km de municipiul Miercurea Ciuc, în direcþa Gheorgheni, într-un mediu pitoresc din comuna Cârþa. Aºteptãm oaspeþii noºtri în camere pretenþios amenajate de una -, douã-, trei-, ºi patru locuri, unde avem posibilitatea de a caza 40-50 de persoane. Fiecare camerã are baie proprie cu furnizarea continuã a apei calde. Restaurantul nostru are o capacitate de 50 de locuri, unde puteþi cunoaºte specialitãþile culinare locale, ºi puteþi participa la serate muzicale.

Cine doreºte sã ne viziteze o poate face la trecerea de cale feratã din nordul Dãneºtilor, venind dinspre Miercurea Ciuc. Comuna Cârþa are staþie de cale feratã, aºa dar cine preferã sã vinã cu trenul, o poate face cu uºurinþã. Pe teritoriul satului au existat alte douã localitãþi, distruse de invaziile tãtare din secolul al XVII.-lea: Ábránfalva ºi Tótfalva.

Satul nostru se aflã într-o zonã relativ spaþioasã din bazinul Ciucului de Sus, la poalele vârfului Magyaros (782 m). A fost membru colectivei moºierilor alpini din Ciucul de Sus, numit ”Alpinul celor ªase Sate”. În locul numit Fagul Cetãþii legendele locale vorbesc de o cetate strãveche. De asemenea se vorbeºte ºi de existenþa unor zãcãminte de fier.

Biserica Romano-Catolicã fortificatã din Cârþa este cel important ºi cel mai frumos monument de tip salã al bazinului Ciucului de Sus, construit în jurul anilor 1500 în stil gotic târziu. Corul prezintã nervuri încopciate în chei de boltã decorate cu reliefuri. Este apãratã de o incintã fortificatã de plan inelar, cu turn de poartã protejat de un zid scut. În bisericã se pãstreazã o cristelniþã ºi un tabernacol gotic. Oricine viziteazã aceste meleaguri nu poate sã ocoleascã acest monument.

Turnul îndesat, iniþial a fost construit cu douã etaje, fiind parte organicã a zidului cetãþii. Aspectul baroc din prezent l-a obþinut în 1720, când a fost înãlþat. Fiind parte organicã a idului cetãþii, a avut rol de turn de veghe. În curtea bisericii fortificate putem intra, pe sub turnul poartã dotat cu crenele.

Forma arhitecturalã a zidurilor cetãþii sunt unice în Secuime. Crenelurile din ziduri sunt complexe, cu puþine excepþii, fiind prevãzute cu câte douã-trei firide, cu unghi larg de tragere. Balázs Orbán a vãzut ºi relicvele celuilalt inel de apãrate, în partea vesticã a cetãþii.

Fântâna de botez în formã de cupã, cu finisaj artistic în stil gotic târziu, dareazã din a doua jumãtate a secolului 15. În timpul restaurãrilor din anul 1958 s-a descoperit ancedramentul de piatrã a sacrariului gotic vechi, cu arc tesit, care în prezent mãreºte imaginea de ansamblu a întregii relicve. Despre reconstrucþia de odinioarã, canonul József Némethy i-a raportat lui György Aranka în 1802 înºirând ºi obiectele gãsite.

Sanctuarul în stil gotic a fost construit probabil în jurul anului 1444, fiind partea cea mai veche a bisericii. Una dintre console înfãþiºeazã un cap de bãrbat cu barbã, fãrã mustaþã, cu pãrul împletit ºi cu o pãlãrie rotundã pe cap (pare a fi o sculpturã de stil francez).

În jurul bisericii se pot vedea ºi câteva pietre funerare vechi. Pe partea sudicã a bisericii se aflã o frumoasã statuie a Fecioarei Maria în stil baroc. În partea nordicã a bisericii se aflã un brãdet sãdit cu ocazia mileniului. Biserica fortificatã de la Cârþa este una dintre cele mai bine întreþinute monumente de artã din Þinutul Secuiesc.

Valorile bisericii: douã cupe aurite de argint (datate din 1540 ºi 1750, un sfânt potir gotic. Conform tradiþiei, una dintre cupe a fost al cardinalului Endre Báthory, ucis în pãdurea din Sândominic; care în prezent se aflã la Alba Iulia.
 
Home :: Pensiune :: Servicii :: Locaþie :: Contact

WebDesign: © 2008 Ercomp Romania